Ett år med Fackliga Världsfederationens Sverige kontor

Fackliga Världsfederationens svenska kontor har nu avslutat vårens mötesverksamhet för att informera och diskutera vikten av en facklig rörelse byggd på klasskamp.

 

Mötesverksamheten startade i Göteborg den 6 maj med ett Nordiskt möte. FVF:s svenska kontor har etablerat kontakter med fackliga aktivister i Norge, Danmark och Island. På mötet diskuterades dels hur den fackliga situationen i de Nordiska länderna ser ut och på vilket sätt det svenska kontorets personal skulle kunna var behjälpliga i att främja kontakterna med FVF.

Nordiskt möte

Bla diskuterades det att i Norge arrangeras varje vinter den sk Trondheims konferensen. Det är ett möte där representanter från Norges alla radikala fackföreningar samlas till rådslag. Enligt våra Norska kamrater vore det ett utmärkt tillfälle för den Fackliga Världsfederationen att där kunna träffa och diskutera med radikala fackföreningskämpar från hela Norge.

När det gäller Island framkom det att det på Island finns ett intresse för FVF och beslutet blev att våra Isländska kamrater skall undersöka huruvida det är möjligt att på Island arrangera ett informationsmöte om FVF. Om och när ett  sådant möte kommer personal från det Svenska kontoret att resa till Island för att delta på mötet.

I Danmark har FVF redan en organiserad verksamhet främst genom fackförbundet 3F som bla organiserar byggnadsarbetare.

 

Mötesverksamheten fortsatte sedan dagen efter dvs den 7 maj på Victoriahuset i Göteborg där FVF höll ett offentligt möte där fackliga aktivister i Göteborg var inbjudna  till information och diskussion om vikten av en klassmässig facklig organisation som aldrig kompromissar med vare sig företag eller regeringar.

Mötet som var välbesökt inleddes med en presentation av FVF och dess verksamhet, en verksamhet som nu bedrivs i 111 länder och man har 92 miljoner medlemmar samt att FVF hela tiden i samma takt som världens alla arbetare inser att myten om den mänskliga kapitalismen är just en myt och därför i grunden måste bekämpas, så ökar också FVF medlemstalet. Ett bland många exempel på det är Franska CGT som 2006 lämnade FVF och nu söker sig flera Franska fack tillbaka till FVF då man insett att klass samarbetet är en återvändsgränd.

Efter den inledande informationen inleddes en mycket livlig och framåtsyftande diskussion om hur FVF skulle kunna stärka sin Svenska position samt hur LO:s samarbetslinje slår hårt mot den Svenska arbetaren, inte minst genom det sk Industriavtalet som binder upp den Svenska arbetarklassen till de Svenska exportföretagens aktieutdelningar. Något som skulle vara helt omöjligt för FVF:s medlemsförbund.

Det diskuterades också det faktum att FVF:s Indiska medlemsförbund organiserat världens största generalstrejk där 200 miljoner Indiska arbetare lade ned arbetet i protest mot odrägliga förhållanden i arbetslivet. Denna strejk som är unik i storlek och omfattning har helt förtigits av Svenska  media med några ytterst få undantag. LO:s tidning Arbetet låtsas som att FVF inte finns och sålunda ansåg man att den Indiska strejken inte ägt rum.

 

Vårens sista informations och diskussionsmöte avslutades i Stockholm den 10 juni. På det mötet presenterades en lättare verksamhetsberättelse för det senaste året. Bla berättade personal från det Svenska kontoret att FVF:s verksamhet i Sverige startades den 4 juni 2016.

FVF StockholmFVF Stockholm1

Under året som gått har den huvudsakliga verksamheten bestått i att på bästa sätt och med små resurser informera arbetarklassen om FVF verksamhet. Nästa steg måste därför bli att FVF:s Svenska kontor tar mer aktiv del i kampen på de Svenska arbetsplatserna. Det innebär att FVF:s Svenska kontor på ett mer systematiskt sätt blir deltagande i den Svenska klasskampen. Förutom detta måste även FVF bli en del av den Svenska antiimperialistiska rörelsen och då främst kampen mot ett Svenskt Nato medlemskap och kampen mot EU som är monopolens verktyg mot Europas alla arbetare mm.

Mötet kunde också konstatera att verksamheten som hittills endast bedrivit under ett år är under utvecklig och kontoret är i ett stort behov av hjälp och tips från alla arbetsplatser

Därmed var vårens inplanerad och genomförda möten avslutade.

Vad som är bestämt är att ett liknande möte skall arrangeras i Malmö hösten 2017 där fackliga aktivister i Malmö med omnejd skall bjudas in.

Förutom detta så kommer den dagliga verksamheten att fortskrida i vanlig ordning och den följer man bäst genom att regelbundet besöka FVF:s Svenska hemsida.

——————————————————————————————-

Tal vid mötet den 10 juni i Stockholm, Ett år med Fackliga Världsfederationens Sverige kontor

Den 4 juni 2016 bildades Fackliga Världsfederationen Sveriges kontor i Stockholm. Syftet med att bilda ett sådant kontor var som vi beskrev det på mötet den 4 juni

FVF:s (WTFU) kontor i Sverige ska verka för att:

– Facket måste vara en klasskamporganisation som står emot kapitalet och regeringar.

– Facket måste vara en demokratisk organisation där arbetarklassens intressen ska avgöra i alla frågor.

– Facket måste försvara arbetarklassen och inte kapitalet.

– Facket måste bekämpa imperialism, krig, fattigdom och utsugning av arbetarklassen.

– Främja klasskamp och inte klassamarbete!

Detta år har vi gjort följande:

  1. Vårt första mål är att göra känt vad den Fackliga Världsfederationen är.
  2. Vi producerade och distribuerade ca 1000 exemplar av en folder om vad FVF är. Vi delade ut foldern på olika möten och arbetsplatser.
  3. Utöver mötet i Stockholm arrangerades även ett möte i Göteborg. Under hösten 2017 planeras det att hålla ett möte i Malmö.
  4. Vi tog initiativ till att samordna de andra nordiska länderna. Vi hade ett möte i maj i Göteborg med fackliga från Norge. Intressen finns från Island och Danmark att vara med, men de kunde ej närvara vid detta tillfälle.
  5. Vi har gjort olika solidaritetsuttalanden t ex om sophämtarna i Stockholm samt om Hamnarbetarförbundets strejk.

Vi lever under en tid då motsättningarna i världen ökar, då mäktiga kapitalistiska intressen slåss mot varandra för kontrollen över råmaterial, energi, transporter och uppdelningen mellan marknader. Vi ser hur kriget i Syrien utvecklats. Hur motsättningarna i sydöstra Medelhavet i stort dras till sin spets, men även en liknande utveckling inom andra områden världen över, t ex utvinningen av om energi och råvaror i Arktis i vårt närområde.

Vi måste bekämpa NATOS farliga planer som manifesteras i konkurrens med Ryssland. Ett Ryssland som har ärvt en mäktig kärnvapenarsenal från Sovjetunionen och som tar plats som en mäktig kapitalistisk stat i den moderna världen, med betydande plats i det imperialistiska systemet. Varje borgerlig klass väljer sina egna internationella politiska-militära och ekonomiska sammanslutningar för att på bästa sätt kunna ta till vara sina intressen.

På många platser i världen slits länder sönder av de imperialistiska motsättningarna. I Syrien har motsättningarna lett till hundratusentals människors död, i Libyen finns inga av de enorma framsteg landet gjort kvar och på många andra ställen står katastrofen för dörren. Även i vår relativt fredliga del av världen kan vi se detta. Svenska soldater slåss i Afghanistan under NATO-flagg. Svenska jaktplan bidrog med så gott som hela riksdagens stöd till att reducera Libyen till grus. Det svenska kapitalet binder upp Sverige till den amerikanska och tyska imperialismen genom bland annat Värdlandsavtalet och en allt större konsolidering av EU, såväl militärt, politiskt som ekonomiskt.

I Sverige breder nationalchauvinismen ut sig och drar med allt större folkmassor i hetsen mot invandrare, religiösa minoriteter och papperslösa. Hetsen riktar sig dock inte bara mot flyktingar, utan även mot arbetare från andra länder, men även svenska arbetare. Vi vet att de utländska arbetarna används av kapitalet för att dumpa lönerna och försämra villkoren i Sverige. Vi vet att dessa länder som de kommer ifrån berövats stora delar av sin arbetsföra befolkning. Vi vet också att arbetare i denna situation absolut inte får hetsas mot varandra.

Det är bara borgarklassen som vinner på att vi avskiljer oss från arbetarna från andra länder som arbetar och bor i Sverige. Det krävs klassolidaritet. De svenska arbetarna måste organisera den invandrade arbetskraften tillsammans i de svenska fackföreningarna och kämpa för samma löner och villkor. De svenska arbetarna måste kämpa för att ingjuta klassmedvetenhet i arbetarna från andra länder som arbetar och bor i Sverige. Viktigast av allt är dock att arbetarklassen tillsammans riktar kampen mot de ytterst ansvariga: det svenska kapitalet och kapitalismen i stort. Arbetarkamp och klassolidaritet är de enda lösningarna som på allvar kan tackla den problematik som har uppstått i och med Sveriges inträde i det imperialistiska EU.

De svenska imperialisterna, som aktivt bidrar till att underblåsa flyktingkrisen genom sin verksamhet i exempelvis Libyen, Afghanistan och Saudiarabien, som suger ut de östeuropeiska länderna så till den milda grad att det inte går att leva i dem och som spelar ut arbetargrupper mot varandra, är våra fiender. De svenska arbetarnas fiende finns inte hos arbetande papperslösa, arbetande invandrare eller andra som kommit hit för att situationen i deras hemländer är en fara för deras liv.

LO och fackföreningens ledning ställer sig bakom kapitalets attacker mot arbetarklassen och ber bara om smulor, som man ser den senaste avtalsrörelsen som bakbundit arbetarklassen i klassamarbete i ytterligare tre år. LO och fackföreningens ledning ställer sig också bakom alla imperialistiska krig som förs.

Fackliga Världsfederationens Sverige kontor och den klassorienterade fackföreningsrörelsen i hela världen står på motsatt sida. Fackliga Världsfederationen Sveriges kontor anser att vi den närmaste perioden måste ta upp situationen i Sverige för arbetsklassen. Vi ska följa utvecklingen, uttala oss i de frågor som berör arbetarklassen och stödja olika aktioner och initiativ som främjar klasskampen.

Fackliga Världsfederationen Sveriges kontor måste ta initiativ till att komma ut till både arbetsplatserna och offentligt, genom att arrangera möten, t o m demonstrationer/aktioner/manifestationer för aktuella frågor, såsom, privatiseringar, nedskärningar, skolan, bostadsbristen, sjukvård och andra frågor som berör arbetsklassen. Även 1 maj, arbetarklassens internationella dag måste uppmärksammas mer.

Vi står inte neutrala och oberoende i kampen för arbetsklassens slutliga mål att förkasta det system, kapitalismen, som suger ut arbetsklassen. Vi står på motsatt ideologisk sida av de s k fackliga organisationer som ITUC men även LO i Sverige som stödjer olika imperialistiska krig. Som inte verkar för att förena arbetsklassen utifrån sina klassintressen utan för att stödja sin egna borgarklass.

Denna kamp i Sverige är extra svår, då klassamarbetet finns djupt i alla nivåer. Vi anser att klasskamp främjar arbetarklassens intressen. Klassamarbete gynnar kapitalet och deras makt genom att ibland ge till oss lite av de smulor som faller från bordet.

Vi har framför oss en lång och hård kamp, mot kapitalet och alla fackets ledningar som lyder under kapitalet men vi har på vår sida arbetsklassen som har inget annat att förlora än sina egna kedjor.

Den närmaste perioden måste Fackliga Världsfederationen Sveriges kontor bli mer känt bland arbetarklassen, att arbetsklassen ska börja känna att vi är ett kämpande alternativ till de reformistiska och opportunistiska fackföreningarna. Att fler klubbar, sektioner och t o m grupper inom arbetsplatserna ska ställa sig på vår sida och se vad FVF kämpar för.

Vi kommer att fortsätta i denna riktning med att organisera möten i olika städer och på arbetsplatser. Vi ser att det finns en stor potential då många arbetare är trötta på de nuvarande fackföreningsledningarna och trötta på detta system, som trots alla försök ser att det inte finns några andra alternativ än kapitalismen.

Arbetarklassen producerar allt och behöver inte parasiterna, kapitalismen.

Fackföreningar ska vara klasskamporganisationer och inte kapitalets organ.

Stockholm 10 juni 2017

 

Ett år med Fackliga Världsfederationens Sverige kontor

 

Annonser

Möte i Stockholm – ”Behovet av en klassorienterad fackföreningsrörelse”

Affisch 10 juni Stockholm FVF

Fackliga Världsfederationens Sverige kontor bjuder in förtroendevalda och arbetare från alla branscher till ett öppet möte och diskussion.

Hur vi i Sverige, Europa och världen bemöter kapitalets attacker och vad FVF och FVF:s Sveriges kontor är och gör. Utbyte av erfarenheter och idéer.

Lördagen den 10 juni, Kl 13.00

Alviks Kulturhus,

Gustavslundsvägen 168A, T-Alvik

 

Alla är välkomna! Vi kommer bjuda på fika.

”Behovet av en klassorienterad fackföreningsrörelse”

Fackliga Världsfederationens Sverige kontor bjuder in förtroendevalda och arbetare från alla branscher till ett öppet möte och diskussion.

Capitalismo

Mötet ska handla om hur vi i Sverige, Europa och världen bemöter kapitalets attacker och vad den Fackliga Världsfederationen är och gör. Utbyte av erfarenheter och idéer.

Söndagen den 7 maj, Kl 13.00

Viktoriahuset, Linnégatan 21, Göteborg

Alla är välkomna! Vi kommer bjuda på fika.

 

Affisch 7 maj Göteborg FVF

Besök på FVF:s huvudkontor i Grekland

FVF:s  Sveriges kontorbesökte FVF:s huvudkontor i Aten, Grekland förra veckan mellan den 16-19 november.

Vi deltog den 16 november på en kransnedläggning på Tekniska Högskolan tillsammans med andra bl a grekiska fackliga organisationer, till minne för alla studenter och arbetare som deltog och kämpade mot militärdiktaturen i Grekland mellan 1967-1974.

tekniska-hogskolan tekniska-hogskolan1 tekniska-hogskolan2 tekniska-hogskolan3

 

Den 17 november träffade vi, FVF:s generalsekreterare, Georgios Mavrikos och lite senare en del av PAMEs ledning. PÅ mötet med FVF:s generalsekretaren diskuterades verksamheten i Sverige och i Norden och vad FVF:s Sveriges kontor ska göra för att man ska göra FVF mer känd bland arbetarklassen och hur ska vi stödja arbetarna och de radikala krafterna inom facket.

mote-fvf mote-fvf1

På eftermiddag deltog vi i en imponerade stor antiimperialistisk demonstration för att hedra kampen mot militärdiktaturen samt för att visa att dåtidens paroller är lika aktuellt idag mot fascismen och imperialismen.

demo-17-november

Den 18 november var vi på en studiebesök i Pireus, där bygger man en förläggning av tunnelbanan och vi besökte arbetsplatsen. Vi träffade det lokala byggfacket och vi hade mycket intressanta diskussioner med de förtroendevalda och arbetarna på arbetsplatsen.

pireus1 pireus2

Den 19 november innan vi skulle flyga tillbaka till Sverige hann vi delta i PAME:s kongress som ägde rum den 19-20 november med tusentals delegater och ett 40 tal fackliga organisationer från hela världen.

pame-kongresspame-kongress1 pame-kongress2 pame-kongress3 pame-kongress4

Vi deltog också vid en till kransnedläggning vid kommun Kessariani, där en monument för den internationella arbetsklassen finns, som FVF har tagit initiativ att bygga upp tillsammans med kommunledningen.

fvf-monument fvf-monument1monument-fvf

Vi har rest tillbaka med många bra intryck från vårt studiebesök. Vi kommer att använda denna erfarenhet för att stärka den klassorienterade fackföreningsrörelsen och göra Fackliga Världsfederation (FVF-WFTU) mer känd för arbetarklassen som jobbar och bor i Sverige.

 

Fackliga Världsfederationens (WFTU) 17:e kongress avslutades

Fackliga Världsfederations (WFTU) kongress avslutades. Kongressen har mycket lyckat och 112 fackliga pratade från podiet. Man tog upp bland annat situationen för facket och arbetarklassen i de olika länderna samt de framsteg som FVF har gjort de senaste fem åren. Den 17:e kongress avslutades med att välja den nya ledningen för FVF och att rösta fram handlingsplanen för åren 2016-2020. Många tusentals arbetare deltog i en avslutningsdemonstration för att hylla FVF:s 17: kongress.

demo-wftu demo-wftu1 demo-wftu2 demo-wftu3 demo-wftu4

Fackliga Världsfederationens (WFTU) kongress är i gång! (uppdateras kontinuerligt)

Här kommer vi rapportera (text och bilder) kort, på svenska och ibland engelska från Fackliga Världsfederationens (WFTU) 17:e kongress

Följ upp live Fackliga Världsfederationens 17:e kongress

http://www.wftucentral.org/the-17th-world-trade-union-congress-kicks-off/

På den 17:e WFTU:s kongress deltar

  • 1.200 fackliga representanter från olika fackföreningar, fackförbund och konfederationer ( 2011 deltog 860 representanter).
  • Delegaterna och deltagare kommer från 111 olika länder och alla fem kontinenter (2011 var med delegater och deltagare från 101 länder).
  • 340 kvinnor finns det bland delegaterna.
  • 31% av delegaterna arbetar inom den offentliga sektorn och 69% inom den privata sektorn

 

Dag 4

I talen fortsätter man att hylla och gratulera George Mavrikos. Han har gjort stort intryck på WFTU och har ofta varit ute på plats för att träffa arbetare världen över.

Tal av representant från WHO, betonar vikten av att samarbeta med fackföreningar för att främja arbetares hälsa och säkerhet. Man ser gärna ett fördjupat samarbete med WFTU för att fortsatt fokusera på arbetares situation.

Cliff Smiths Roofers Union Local 36 möttes med spontana hejjarop och sang när han I sitt tal attackerade regeringen I sitt eget land, USA. Motståndet mot presidentkandidaten Trump är stort bland delegaterna från USA.

Mång talare hyllar de arbetarna i Sydafrika och de som var med och bekämpade Apartheid-systemet.

George Mavrikos meddelar att det under konferensen har inkommit tre nya ansökningar om medlemskap i WFTU.

Första föreningen är United Union of roofers and waterproofers från USA. Andra ansökan kommer från Federation forza radical Angolana från Angola. Det är ett stort steg att en förening från Angola söker medlemskap i WFTU då WFTU på senare år mer och mer har tappat kontakt med just Angola.

Den tredje och sista ansökan kommer från Federation of trade unions of Russia från Ryssland, också detta ett viktigt steg WFTU:s historia då det är första gången som en fackförening från Ryssland söker medlemskap. Sedan tidigare har man medlemmar som organiserar immigrantarbetare i Ryssland.

Delegaterna är eniga om att godta ansökningarna.

Generalsekreteraren för SACP (South African Communist Party) Blade Nzimande intar podiet och pratar om utvecklingen för det sydafrikanska kommunistpartiet. Genom ANC har man genomfört ett stort antal förbättringar för den sydafrikanska befolkningen, bland annat har sett till att många får tillgång till el och vatten för att kunna klara sina dagliga behov. Dock finns det fortfarande mycket kvar att göra. Dagens ekonomi färgas fortfarande mycket av ett kolonialt perspektiv. SACP vill reformera bankväsendet i Sydafrika. Flertalet stora banker är idag aktiva i Sydafrika, dock kommer inte deras tillgångar till gagn för den inhemska befolkningen. SACP vill fortsatt samarbeta med COSATU.

Samtidigt som konferensen pågår är tusentals studenter ute och demonstrerar mot höjda avgifter för de högre utbildningarna.

Den nordiska delegationen på FVF:s 17:e kongress

Den nordiska delegationen på FVF:s 17:e kongress 

Den nordiska delegationen tillsammans med fackliga från RMT facket, Storbrittanien

Den nordiska delegationen tillsammans med fackliga från RMT facket, Storbrittanien

 

 

Dag 3

Rapport från dag 2: Ekonomisk rapport: den ekonomiska situationen i WFTU ser på det stora hela god ut. Dock finns det organisationer som inte betalar sina avgifter. Presidiet uppmanade samtliga medlemsorganisationer att betala in sina avgifter. Flertalet organisationer har inte de ekonomiska resurser som krävs utan bidrar istället till WFTU på andra sätt.

Presidiet gästades under denna dag av Sydafrikas arbetsmarknadsminister Mildred Oliphant som också höll ett tal där hon betonade vikten av att skapa förutsättningar för att kunna ingå kollektivavtal baserade på arbetarnas behov. Vidare gav hon uttryck för att det alltid är arbetare och fattiga som lider mest skada av ohållbara ekonomiska tillväxtplaner.

Efter det uppskattade talet av Sean Hoyle (RMT) hölls en tyst minut för den bortgångne ordföranden för RMT, Bob Crow. Crow spelade en viktig roll i att ansluta RMT till Wftu.

Under eftermiddagen gick de delegater som var röstberättigade till valurnorna för att väja en ny generalsekreterare. De kandidater som kandiderade till posten var den sittande generalsekreteraren George Mavrikos (Grekland) och Etienne Moussavou från Gabon.

Totalt var det 381 registrerade röstande. George Mavrikos fick 356 röster mot 21 Etienne Mossavou. Det innebär att Mavrikos tog hem 94,5% av rösterna och kommer därmed att inneha posten som generalsekreterare fram till 2021.

Utsidan kongresshallen

Utsidan kongresshallen

SACP.s generalsekreterare

SACP.s generalsekreterare

SACP

SACP

Georgios Mavrikos med delegater från arabländer

Georgios Mavrikos med delegater från arabländer

Stod till Palestina

Stod till Palestina

Fackliga flaggor

Fackliga flaggor

Fackliga flaggor

Fackliga flaggor

Flaggor från sydamerikanska fack

Flaggor från sydamerikanska fack

Banderoll från de fransktalande länder i Afrika

Banderoll från de fransktalande länder i Afrika

Affisch mot frihandelsavtal

Affisch mot frihandelsavtal

 

 

Dag 2

Emil, en dansk deltagare tillsammans med kamrater från den brittiska transportfacket RMT

Emil, en dansk deltagare tillsammans med kamrater från den brittiska transportfacket RMT

FVF:s generalsekreterare, Georgios Mavrikos hyllar WFTU-veteranen Eric Mtsali som hissar upp WFTU flaggan.

FVF:s generalsekreterare, Georgios Mavrikos hyllar WFTU-veteranen Eric Mtsali som hissar upp WFTU flaggan.

Martin Pec från Tjeckien

Martin Pec från Tjeckien

Transportbranschens möte under FVF:s kongress

Transportbranschens möte under FVF:s kongress

Presidiet dag 2

Presidiet dag 2

Sean Hoyle, ordförande för det brittiska transportfacket RMT

Sean Hoyle, ordförande för det brittiska transportfacket RMT

Val till generalsekreterare pågår

Val till generalsekreterare pågår

Dag 1

WFTU XVII Kongress 5 – 8 oktober 2016 Durban Sydafrika.

Onsdag 5 oktober 2016

Till WFTUS 17:e kongress har en svensk delegation inbjudits. Delegationen består av 5 personer som representerar SEKO (Tunnelbanan och Väg och Ban), Kommunal (spårvagnen i Göteborg), Byggnads samt en reporter från tidningen Proletären. Den svenska delegationen har inbjudits som observatörer då de fackföreningar de tillhör inte är medlemmar av WFTU.

De ca 1500 delegaterna kommer från alla världsdelar fördelat på 111 länder. Kongressen inleddes med att tal av ordföranden för det sydafrikanska facket COSATU (Congress of South African Trade Unions) som hälsade alla delegater välkomna.

Efter att ordföranden för WFTU, George Mavrikos officiellt öppnat kongressen var det dags för ett tal av Sydafrikas sittande president Jacob Zuma att tilltala församlingen.

Jacob Zuma tackade för det stöd som Sydafrika fått genom WFTU. WFTU har stöttat kampen mot Apartheid. Innan FN fördömde det rasistiska sysetmet i Sydafrika intog WFTU en aktiv roll att bekämpa Apartheid.

WFTU har sedan den 16:e kongressen 2011 ökat antalet medlemmar från 78 miljoner till 92 miljoner, en ökning med 18%.

I de tal som följdes av delegaterna från hela världen stod det klart att den ekonomiska krisen har påverkat arbetare världen över hårt. Kampen om en dräglig tillvaro på arbetsplatserna har hårdnat. WFTU har varit på plats tidigt bland många av de stora demonstrationer och strejker som hållits världen över under de 5 år som gått sedan den förra kongressen.

larsimg_3527img_9541img_3517img_9501

wftu-kongress4

En del av den svenska delegationen

En del av den svenska delegationen

Kongressen är igång

Kongressen är igång

wftu-kongress2

Jacob Zuma, Sydafrikas president som höll ett invigningstal och hälsade alla välkomna

Jacob Zuma, Sydafrikas president som höll ett invigningstal och hälsade alla välkomna

 

Tal från den svenska delegationen till FVF:s 17:e kongress

cropped-webbanner_final.jpg

Nästa vecka börjar Fackliga Världsfederationens 17:e kongress i Sydafrika. En delegation från Sverige åker dit för att delta i kongressen för den internationella kamp inriktad fackliga organisationen.

Vi kommer rapportera från kongressen och strax efteråt om vilka beslut som har tagits, för att stärka den internationella fackliga rörelsen.

Den svenska delegationen kommer att läsa upp följande tal.

————————————————————————————–

lars

Kamrater, kongressdelegater och presidium.

Låt mig först å den svenska delegationens vägnar framföra vårt varma tack till Den Fackliga Världsfederationens ledning och dess generalsekreterare George Mavriko för erbjudandet att närvara på denna storslagna kongress. En kongress som samlar världens alla arbetare till rådslag på en strikt klassmässig och demokratisk grund för att dels lära av de gångna årens framsteg och misslyckanden men än viktigare att besluta om de kommande årens verksamhet för att åstadkomma en värld fri från kapitalismens barbari och förtryck.

Än en gång. Tack för att vi blivit inbjudna till den 17:e världskongressen. Vi i den svenska delegationen vill även ta tillfället i akt att tacka Sydafrikas alla arbetare och dess fackliga organisation COSATU som stod i spetsen och möjliggjorde att det vidriga och förhatliga apartheidsystemet blev förpassat till historiens skräphög. Det är naturligtvis ingen slump att WFTU:s 17:e kongress hålls just här i Sydafrika. Vi vill även till alla fackliga medlemmar i Vietnam framföra vår stora beundran och tack till Er då ni som första land lyckades besegra USA-imperialismen och dess krigsmaskin. En storslagen seger för världens alla arbetare och fackliga medlemmar.

 

Kamrater.

Det finns få länder i världen där ekonomin är så monopoliserad som den svenska. Allt som produceras, säljs och levereras ägs och kontrolleras av 15 familjer i Sverige, detta gäller inte bara industriproduktion utan det gäller även utbildning och hälsovård då den numera är  i stor del privatiserad. Dessa 15 familjer kontrollerar ungefär ett börsvärde motsvarande 400 miljarder Euro vilket motsvarar Sveriges BNP 2015.

Låt mig nämna de 4 viktigaste familjerna, ni känner alla till dem och deras verksamhet.

Familjen Wallenberg är den största och viktigaste ägarfamiljen. De kontrollerar företag som ni alla mött och känner till. De viktigaste är Asea Brown Boweri, Atlas Copco, Astra Zeneca, Electrolux/Husqvarna, Investor, Ericsson, Aleris, Stora Enso, SKF, SAAB samt SEB-banken.

Fredrik Lundberg som via Lundbergföretagen kontrollerar företag som Holmen (skogskoncern), Hufvudstaden (fastighetsbolag), Sandvik, Skanska, NCC, SSAB (järnverk), Volvo lastvagnar och Handelsbanken.

Familjen Kamprad är känd över hela världen med sitt möbel- och inredningsföretag IKEA. De har verksamhet över hela världen. Det som är värt att notera när det gäller IKEA är att det inte är ett börsnoterat företag utan det drivs som en stiftelse. Skillnaden mellan ett börsnoterat företag och en stiftelse är att ett börsbolag genom lag är tvingat att öppet redovisa sina årsberättelser däremot behöver en stiftelse aldrig offentligt redovisa sin verksamhet.

Vad vi vet är att företagets ägare Ingvar Kamprad är en av världens 20 rikaste män.

Familjen Bonnier äger och kontrollerar i stort sett allt som har med media att göra i Sverige. Man äger nästan alla dags-, vecko- och månadstidningar. Man kontrollerar all förlagsverksamhet samt all distribution av böcker. Man äger alla biografer i Sverige samt att man även äger Svensk Filmindustri. Genom detta bestämmer familjen vad som skall visas på de svenska biograferna samt vilka filmer som skall spelas in. Man äger också de flesta TV- och radiokanaler förutom Public Service som finns i Sverige.

Detta är den verklighet de svenska arbetarna lever under och präglar naturligtvis all facklig verksamhet i Sverige.

Dessvärre så tillhör den svenska fackliga huvudorganisationen LO (Landsorganisationen) den av CIA skapade ITUC. Detta innebär att den svenska fackliga huvudorganisationen ser som sin huvuduppgift att samarbeta med företag och regeringen för att värna kapitalismen och dess framtid.

Detta i sin tur innebär att Svenska LO tillsammans med de svenska internationella monopolföretagen tecknat ett fackligt huvudavtal. Detta avtal kallas Industriavtalet.

Avtalet kom till 1997 mellan industriföretagen och LO. Avtalstexten innehåller 2 delar. I den första delen av avtalstexten slås det fast att avtalets uppgift är att stärka industrins internationella konkurrenskraft. Enkelt uttryckt betyder det att avtalet skall garantera aktieägarnas profiter, det vill säga parasiternas arbetsfria inkomster.

I avtalets andra del som behandlar förhandlingsordningen står det att Industriavtalet skall vara normgivande för den övriga svenska arbetsmarknaden. I praktiken innebär det att inga andra fackförbund får teckna kollektivavtal som överstiger de nivåer som Industriavtalet anger.

Detta avtal hänger som alla förstår som en våt filt över den svenska arbetarklassen och har naturligtvis skapat starka motsättningar mellan de 14 yrkesförbund som organiserar den svenska arbetarklassen. Industriavtalets främsta beskyddare på den svenska arbetsmarknaden är tyvärr Metallindustriarbetareförbundet som organiserar medlemmarna i gruvor, järnverk och den lätta verkstadsindustrin. Svenska Metall är tyvärr Sveriges största och mest reaktionära industriförbund. Dess motpol kan sägas vara mitt eget förbund, Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Vi erkänner inte Industriavtalets normgivande roll. Det innebär att vi inte bara har att ta strid med våra arbetsköpare utan även inom den fackliga rörelsen.

Så kan det bara bli om man har fackliga organisationer som inte bedriver en korrekt och klassmässig politik.

Detta visade sig mycket tydligt i den avtalsrörelse vi hade våren 2016. När vi hade tagit ut våra medlemmar i strejk för ett nytt kollektivavtal blev vi uppmanade av LO:s ordförande och de svenska arbetsköparnas ordförande i ett offentligt och gemensamt uttalande att genast lägga ned strejken och acceptera industriavtalets norm.

En begäran vi inte brydde oss om utan fullföljde strejken till seger.

 

Kamrater fackföreningsmedlemmar från hela världen!

Jag kan också med glädje och stolthet berätta att vi i samband med WFTU:s generalsekreterare George Mavrikos besök i Sverige 3 – 6 juni 2016 bildade organisationen WFTU:s vänner i Sverige. Vi är ett antal fackliga medlemmar från olika förbund vars målsättning är att lägga grunden för WFTU:s verksamhet i Sverige och övriga Norden. Vi har alla insett att enda möjligheten för arbetarklassen att föra en framgångsrik kamp mot kapitalismens barbari är en klassorienterad och demokratisk fackföreningsrörelse.

Än en gång kamrater.

Tack för att vi fått möjlighet att närvara på denna storslagna kongress.

 

Tack för att Ni lyssnat.

För den svenska delegationen

Lars Lundberg

 

 

 

 

 

 

Speech in english s%e2%80%aapeech-to-the-world-federation-of-trade-unions-17th-congress-from-sweden