Fackliga Världsfederationen uttrycker sina kondoleanser till Turkiets folk

Istanbul terror

Fackliga Världsfederationen uttrycker sina kondoleanser till Turkiets arbetarklass och folket i Turkiet angående de tragiska händelserna som ägde rum på Istanbuls flygplats den 28:e juni. FVF fördömer sådana brottsliga aktioner.

Militarisering, vapenloppet, krigshetsen och de imperialistiska krig av NATO, USA, EU och de reaktionära regeringar såsom Turkiets föder upp sådana terroristhandlingar.

De krafter som är ansvariga för den ökade imperialistiska aggressionen, interventionens strategi med att destabilisera och kriga 
i många länder kan inte bekämpa terrorismen. Istället drar systemet nytta av situationen och ökar manipulationen och den auktoritära kontrollen på folket. Regeringar ökar den internationella attacken mot demokratiska rättigheter, ökar militariseringen av sociala livet och kriminalisering av arbetar- och folkkamp.

Den antiimperialistiska och antimonopolistiska kampen av arbetarklassen och folkrörelsen som är internationellt och broderlig, kan vara det enda alternativ i varje land, i varje världsdel, för att stoppa exploateringen och de imperialistiska krig, för stabilitet, välstånd och fred åt alla.

Nya demonstrationer från facket i Frankrike idag

Nya stora demonstrationer ägde rum idag i Frankrike mot ”El Khomri” lagen.

Minst 55.000 arbetare demonstrerade i Paris.

Demonstrationer ägde rum också i många andra städer, såsom Marseille, Lyon, Havre, Strasbourg m fl.

Nya manifestationer planeras igen den 5 juli över hela Frankrike.

 

Fackliga Världsfederationens konferens ”Multinationella företag, EU:s politik och fackföreningarnas roll”

Multinationella företag möte WFTUMultinationella företag möte WFTU1

Fackliga Världsfederationen organiserade en konferens med tema ”Multinationella företag, EU:s politik och fackföreningarnas roll” den 27 och 28 juni 2016 i Bryssel.

Mötet ägde rum i EU-parlamentet i Belgien. Tjugo fem fackliga representanter från elva länder deltog i konferensen.

FVF:s sekretariat representerades på mötet av Ahmed Ibrahim.

Läs resolutionen på engelska här

Fackliga världsfederationen tillkännager Världsfackets 17:e kongress

webbanner_final

Världsfackets 17:e kongress

Durban, Sydafrika 5-8 oktober

Kamp- Internationalism – Sammanhållning

Framåt! Framåt för tillgodoseendet av arbetarklassens samtida behov mot fattigdom och krig skapat av den kapitalistiska barbarin

Fackliga Världsfederationen bjuder härmed in er organisation till Världsfackets 17:e kongress som kommer att hållas i Durban, Sydafrika den 5:e till 8:e oktober. Sydafrika har valts som värdnation för Världsfackets 17:e kongress i respekt och erkännande av det heroiska Sydafrika och som ett uttryck för den internationalistiska solidariteten med alla nationer på den afrikanska kontinenten.

Kongressen hålls i en tid då den internationella arbetarklassen påverkas av:

  • Den internationella kapitalistiska krisen

En kris som intensifierar och trappar upp den hänsynslösa konkurrensen mellan monopolen och krafterna som vill verkställa och implementera en arbetarfientlig och folkfientlig politik vars mål är att skjuta over krisens bördor på de hårt arbetande folkmassornas axlar. De arbetsrättsliga, sociala och fackliga rättigheterna står under attack. Privatiseringar frodas och arbetslösheten skjuter i höjden. Levnadsstandarden sjunker.

  • De interna motsättningarna inom imperialismen som ger upphov till nya krig och konflikter

Konkurrensen mellan de imperialistiska krafterna och deras satellit- och vasallstater om kontrollen över naturresurser, råvarumarknader, transportrutter för handelsvaror och nya territorier, trappas upp varje dag och ger upphov till nya krig, konflikter och interventioner i flera olika länder.

  • Återuppbyggandet av den politiska sfären

De två huvudpolerna, socialdemokraterna och de nykonservativa som representeras av nya eller gamla partier används av det kapitalistiska systemet för att förvandla och ombilda folkmassornas upprördhet mot den folkfientliga politiken till passivt eller aktivt stöd för den styrande klassens politik.

  • Arbetarklassens kamp och de hårt arbetande massorna världen över.

Strider har blossat upp över hela världen under de senaste åren. Flera av dem storslagna och utkämpades mot myndigheters och kapitalisters brutala behandling av arbetarnas rättfärdiga kamper, med arresteringar, fängelsestraff och mord på fackmedlemmar. Arbetarnas kamp mot den arbetarfientliga, nyliberala och folkfientliga politiken som förs, är något som kan öppna upp nya vägar för återuppbyggandet av fackföreningsrörelsen.

 

Världsfackets 17:e kongress uppmanar till framåtblickande kamp för den internationella arbetarklassen och stärkandet av den internationella klassorienterade fackföreningsrörelsen, baserat på:

  • Det framgångsrika genomförandet av Världsfackets 16:e kongress som hölls i Aten under april månad 2011 där 828 delegater deltog från 101 länder.
  • Fackliga Världsfederationens kontinuerliga tendenser till förstärkning under perioden 2005- 2016 som idag representerar 92 miljoner arbetare I 126 länder. Fackliga Världsfederationen anordnar en öppen, demokratisk, klassorienterad och internationalistisk kongress i Sydafrika.

Sydafrika, nationen där den heroiska befrielsekampen ägde rum och där kampen mot apartheid fördes, Sydafrika, nationen där militanta och tappra fackföreningen SACTU var verksamma, Moses Mabhida, J.B Marks Mark Shope och tusentals andra kända och okända kämpars födelsenation. Landet med den hjältemodiga arbetarklassen är redo att helhjärtat välkomna delegaterna för Världsfackets 17:e kongress som kommer att komma från världens alla hörn för att diskutera och besluta om:

  1. Fackliga Världsfederationens rapport från 2011-2016
  2. Rapport om ekonomin
  3. Handlingsplan för 2016-2020
  4. Val av ledarskap till Fackliga Världsfederationen

 

Flygplanstransport till King Shakas internationella flygplats i Durban måste bekostas av deltagarna själva.

Antalet delegater som varje organisation är berättigade till kommer att tillkännages snart. För att kunna få ihop till den finansiella kostnaden för Världsfackets 17:e kongress kommer en öppen finansiell kampanj att lanseras snart för insamlingen av pengar från enskilda arbetarbidrag. Organisationsmedlemmar och broderorganisationer uppmanas vänligt att skicka in sina bidrag i tid.

Anmälan till kongressen kommer att öppnas den 1 maj 2016.

wftu

 

Frankrike: FVF kritiserar polisens våldsamma evakuering av strejkande arbetare i förbränningsanläggning

Frankrike Ivry

Fackliga Världsfederation – FVF, som representerar 92 miljoner arbetare i 126 länder över hela världen kritiserar polisens våldsamma agerande under evakueringen av de strejkande arbetarna på Ivris i Frankrike, Europas största avfallsförbränningsanläggning, samt förbudet att demonstrera den 23 juni i Paris. Arbetarna i Frankrike fortsätter sin kamp mot den antifolkliga lagen, ”El Khomri”.

Regeringens beslut att driva igenom lagen med alla tänkbara medel, visar att regeringen stödjer kapitalets intressen. Det visar att arbetarklassen inte ska ha illusioner om regeringens roll, oavsett om regeringen är socialdemokratisk eller liberal. På alla sätt försvarar kapitalet regeringen.

Den våldsamma evakueringen av anläggningen visar också var gränsen går för deras demokrati. FVF och hela den klassorienterade fackföreningsrörelsen i hela världen visar sin solidaritet med arbetarklassen i Frankrike och uppmanar dem att fortsätta kampen och delta i demonstrationen den 23:e juni.

De 92 miljoner arbetare som är medlemmar i FVF, förenar sin röst, oavsett vilket land de lever i, med våra franska bröders och systrars, i Frankrike mot den politik som stöds av kapitalet, deras regeringar och deras fackföreningar.